Aanwezig: Fer, Marnix, Fons, Frans en Theo. Gast is dhr. Gert van der Steen.

1. Opening vergadering. Fer opent deze laatste vergadering voor het reces en heet iedereen welkom.

2. Toelichting (van ongeveer 30 minuten) door opbouwwerker en aandachtsfunctionaris vrijwilligerszaken, Programma ‘Armoede, minima en schulden’ Gemeente Leudal. We willen dit thema door Gert van der Steen, tijdens onze komende jaarvergadering aan de orde brengen.

3. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 27 mei 2019. De notulen worden, behoudens een kleine aanpassing, goedgekeurd en vastgesteld. Theo zal de notulen (laten) publiceren op de site……….

4. …………….. download de notulen om verder te lezen…………..

Notulen vergadering Dorpsraad, 1 juli 2019