De nieuwe notulen zijn weer te vinden op onze website.

Aanwezig: Fer, Marnix, Fons, Frans en Theo.

1. Opening vergadering. Fer opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 18 maart 2019. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
Theo zal de notulen (laten) publiceren op de site.

3. Behandeling actiepuntenlijst. Een aantal acties en afspraken komen aan bod bij de bespreking van diverse andere agendapunten.
• Jaarcijfers: Fons zal een kopie van een getekend bestuursakkoord jaarrekening sturen aan het bestuur.
• Verplaatsen van een bloemtoren; De bloementoren, op het punt Meidoornstraat, Niesstraat en Busstraat, staat pal vóór de open kapel Hoverkruis. Het voorstel is deze te verplaatsen naar de Swartbroekstraat, aan het begin van de bebouwde kom. Actie Marnix. Het regelmatig water geven, van de drie torens moet………….

DOWNLOAD de volledige notulen via de link hier beneden:

Nieuwe notulen van de Dorpsraad