Op 14 mei was er een bijeenkomst van de dorpsraden en dorpsoverleggen in de Gemeente Leudal (DOL). Het onderwerp ging over het thema accommodatiebeleid. De bijeenkomst stond onder leiding van Daniëlle Remy van Negen.

Vanuit de Dorpsraad Ell waren Fer Koolen, Fons Timmermans en Theo van den Berkmortel aanwezig. Op de site https://expedities.negen.nl/samenleveninleudal/ staan allerlei documenten, Bijvoorbeeld; Verslag en presentatie, Uitwerking per dorp, Check inventarisatie aanbod. Ook kun je een gesprek zien, met Wethouder Backus waarin hij vertelt waarom een nieuw accommodatiebeleid voor de gemeente Leudal nodig is en waarom het belangrijk is hier samen aan te werken. Na vaststelling startnotitie wordt contact opgenomen hoe verder per dorp,

Betreffende de uitwerking vanuit het dorp Ell; zijn dit de belangrijkste speerpunten;

Wat leeft en speelt er in jouw dorp?
• Herbestemming oude Ellenhof; sociale huisvesting jongeren/ouderen
• Gymzaal upgraden naar sportzaal (competitie voor volleybal is nu onmogelijk) ook meer
mogelijk voor andere binnen sporten en school
• Behoud overige buiten- en binnensporten + accommodaties na fusie voetbalclubs
Bijbehorende maatregelen verkeersveiligheid
Hoe accommodatiebeleid? Rol inwoners?
• Participatie in beheer/onderhoud/exploitatie gewenst. Gebeurt al, maar staat onder druk
vanwege aanbod vrijwilligers. Ook aansturen/besturen is problematisch
• Deelname aan activiteiten stimuleren
• Gebruik van de faciliteiten die er wel zijn
Rol van jullie als dorpsoverleggen?
• Stimuleren/entameren nieuwe initiatieven (aantal kansen) uit/in het dorp
• Organiseren/faciliteren van overleggen/processen
• Aandacht voor alle bevolkingsgroepen
• Informeren van gemeenschap over zaken m.b.t. leefbaarheid van bijvoorbeeld (lokale)
overheid, maar ook daarbuiten (bijvoorbeeld bank, gezondheidszorg, woningbouw)
Aparte bijeenkomsten, combineren van dorpen en/of aansluiten bij bestaande
overleggen?
• Aansluiten bij bestaande overleggen: bestuursvergadering (maandelijks) en algemene
vergadering dorp (oktober)
Waarom accommodatiebeleid?
Welke belangrijke ontwikkelingen/uitdagingen zien jullie?
• Krimp (behoud faciliteiten voor de jeugd bv. school)
• Samenwerking tussen sport/cultuurverenigingen
Wat moet het accommodatiebeleid opleveren?
• Duidelijkheid, richting, draagvlak
• Voldoende voorzieningen in alle kernen
Wat als we niets doen?
• Voortzetting huidige situatie

Voortgang van het proces kan worden gevolgd via www.samenleveninleudal.nl