ELL – Raadslid Mathieu Wagemans van coalitiepartij Ronduit Open begrijpt niets van de beslissing van het college van B&W om een bouwvlak toe te kennen voor een agrarisch bedrijf, aan de Wetselderstraat in Ell.

Volgens Wagemans is het collegebesluit gebaseerd op informatie die op meerdere punten eenzijdig of zelfs pertinent onjuist is.

Toezegging

Zo wordt gesteld dat er sprake zou zijn van een toezegging van de voormalige gemeente Hunsel aan de betreffende ondernemer. Wagemans twijfelt daaraan, evenals aan het bestaan van een schriftelijk bewijs daarvoor en verzoekt het college daarom om een afschrift. ‘Daarnaast blijkt uit de mij ter beschikking staande gegevens, dat het college eind negentiger jaren van oordeel was dat de activiteiten strijdig waren met het bestemmingsplan’ zo laat het raadslid weten. ‘Een poging om toch een bouwvlak toe te kennen werd afhankelijk gesteld van een positief advies van de provincie. Dat positieve advies is nimmer uitgebracht. Bovendien, van een raadsbesluit van de raad van Hunsel, noodzakelijk voor toekenning van een bouwvlak, is geen sprake geweest terwijl de bevoegdheid daartoe juist bij de raad ligt, niet bij het college. Ook is door de raad van Hunsel voor zover mijn informatie strekt, nooit een voornemen tot toekenning van een bouwvlak uitgesproken en vastgelegd.’

‘Wegbestemd’

Het college stelt dat het bedrijf in 1998 zou zijn ‘wegbestemd’. Dat veronderstelt dat het wel was bestemd in het voorafgaande bestemmingsplan. Uit de stuken van de gemeente Hunsel blijkt echter dat het bedrijf ook in het bestemmingsplan dat voorafging aan het bestemmingsplan 1998 niet was opgenomen, aldus Wagemans. ‘Ik heb daarom ook ernstige twijfel omtrent de vraag of ter plaatse in eerdere bestemmingsplannen van de gemeente Hunsel ooit sprake is geweest van een bouwvlak. Sterker nog, het college van de gemeente Hunsel stelde indertijd vast dat de bedrijfsactiviteiten ter plaatse zowel in strijd waren met het geldende als met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Mocht dat anders zijn, dan verzoek ik u mij het formele document ter zake toe te sturen. Hoe dan ook, door betrokkene is indertijd geen bezwaar gemaakt tegen de weigering geen bouwvlak toe te kennen, mogelijk omdat een dergelijk bezwaar naar zijn inschatting kansloos zou zijn geweest. Het door u genoemde overgangsrecht is niet bedoeld en mag ook niet bedoeld zijn om illegale activiteiten voort te zetten. Dat de gemeente Hunsel heeft verzuimd om adequaat handhavend op te treden maakt dit niet anders’ houdt het raadslid in een brief het college voor.

Overlast

‘De raad van Leudal is voorgehouden dat de bedrijfsactiviteiten zouden worden verplaatst vanwege overlast naar de omgeving’ zo besluit Wagemans. ‘De raad heeft ermee ingestemd dat voor de afbraak van de gebouwen ruim 70.000 euro beschikbaar zou worden gesteld. De raad veronderstelde dat dit onderdeel zou zij van een overeenstemming tussen gemeente en betrokkenen. Echter, later bleek dat er van overeenstemming geen sprake was. Ik had me kunnen voorstellen dat de door u genoemde privéomstandigheden van betrokkene aanleiding zouden kunnen zijn voor een vertraagde beëindiging van de bedrijfsactiviteiten aan de Wetselderstraat, maar toch zeker niet basis zouden vormen voor het permanent toekennen van een bouwvlak wat er voorheen niet was. Vreemd en moeilijk te volgen is ook uw overweging dat vestiging van het bedrijf ter plaatse ruimtelijk aanvaardbaar is terwijl u tegelijkertijd stelt dat u geen uitspraak wilt doen over de overlast van het bedrijf voor de omgeving. Juist vanwege die overlast heeft de raad uitgesproken mee te willen werken aan verplaatsing. Met het genomen besluit gaat u daaraan geheel voorbij.’

Wagemans verwacht dat het college het besluit wil heroverwegen. Wanneer dat niet het geval is zal hij het punt agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

Bron: Nieuw Leudal – John Hölsgens
Foto: John Hölsgens