ELL – Raadslid Mathieu Wagemans (Ronduit Open) vindt dat er op de kortst mogelijke termijn een einde moet komen aan de illegale situatie rondom een bedrijf in Ell.

In februari besloot de gemeenteraad al, op voorstel van het college, om ruim 70.000 euro beschikbaar te stellen om daarmee de verhuizing van het aan de Wetselderstraat in Ell gelegen bedrijf te realiseren.

Geen overeenkomst
Die verhuizing heeft echter nooit plaatsgevonden en het is nog maar de vraag of het ooit gebeurt. De gemeente is daarbij namelijk afhankelijk van medewerking van de ondernemer, omdat later bleek dat er ten tijde van de raadsvergadering – anders dan door menig raadslid werd verondersteld – geen ondertekende overeenkomst lag.

Agrarische bestemming
Dat betekent concreet dat er al vanaf de tijd dat het bestemmingsplan van de gemeente Hunsel gold sprake is van uitoefening van een bedrijf en aanwezigheid van bedrijfsgebouwen, terwijl er geen sprake is van een bouwvlak. Het perceel had een agrarische bestemming en dat houdt in dat er geen gebouwen zijn toegestaan. De raad van Leudal besloot het perceel blanco te laten, in afwachting van een verplaatsing van het bedrijf. Maar dat gebeurt dus niet.

Uitbreiding
Daar komt bij dat door omwonenden al sinds lange tijd en met grote regelmaat wordt geklaagd over overlast van bedrijfsactiviteiten. Wagemans: ‘Het is niet uit te leggen dat tientallen jaren een illegale situatie kan voortbestaan. Bovendien zijn er signalen dat zowel de omvang als de aard van de bedrijfsactiviteiten zich uitbreiden, waardoor de reeds jarenlang bestaande strijdigheid met regels nog verder toeneemt.’

Hoofdpijndossiers
Volgens het raadslid leert de ervaring dat juist het ontbreken van slagvaardig beleid en uitvoering daarvan de basis kan vormen voor het ontstaan van hoofdpijndossiers waar Leudal zo rijk aan is. Hij roept het college daarom op met een raadsvoorstel te komen dat beëindiging van activiteiten ter plaatse inhoudt. Daarnaast vraagt hij om adequate en regelmatige controles, om te voorkomen dat het karakter en de omvang van de illegale activiteiten toeneemt.

Rechtskracht
‘Er is geen enkel misverstand over dat door de raad van de voormalige gemeente Hunsel is besloten dat er ter plaatse geen sprake kan zijn van een bedrijfsvestiging en dat dit besluit onherroepelijk rechtskracht heeft gekregen. Dat vervolgens niet of niet adequaat is opgetreden, kan niet als excuus dienen voor het onder de vlag van Leudal laten voortbestaan van deze illegale situatie’ zo besluit Wagemans.

 

(Bron: John Hölsgens, Nieuws Leudal)
(Foto: Margot Meijer)